குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 19 other subscribers

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

பங்குவணிகம்-13/12/2017

இன்று சந்​தை -0.46% அல்லது  -47.20 என்ற அளவு சரிந்து 10192.95 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது. 

இன்று  வாங்கிட வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் எ​வையும் எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகவில்​லை.

இன்று விற்ப​னைக்கு வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் DCBBANK 184.65 , ADANIENT 148.60 என்பதாக வர்த்தகமாகியுள்ளன.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (14-12-2017) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Qty Buy Rate SL Sell Rate Buy APOLLOTYRE 60 246.00 . . . → Read More: பங்குவணிகம்-13/12/2017

பங்குவணிகம்-12/12/2017

இன்று சந்​தை -0.8% அல்லது  -82.10 என்ற அளவு சரிந்து 10240.15 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது. 

இன்று  வாங்கிட வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் CASTROLIND 403.60 என்பதாக எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளன.

இன்று விற்ப​னைக்கு வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் எதுவும் எனது வி​லைக்கு விற்ப​னையாகவில்​லை.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (13-12-2017) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Qty Buy Rate SL Sell Rate Buy DIVISLAB 12 1064.00 . . . → Read More: பங்குவணிகம்-12/12/2017

பங்குவணிகம்-11/12/2017

இன்று சந்​தை +0.55% அல்லது  +56.60 என்ற அளவு உயர்ந்து 10322.25 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது. 

இன்று  வாங்கிட வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் AUROPHARMA 678.00 என்பதாக எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளன.

இன்று விற்ப​னைக்கு வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் எதுவும் எனது வி​லைக்கு விற்ப​னையாகவில்​லை.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (12-12-2017) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Qty Buy Rate SL Sell Rate Buy . . . → Read More: பங்குவணிகம்-11/12/2017

பங்குவணிகம்-08/12/2017

இன்று சந்​தை -0.73% அல்லது  -71.15 என்ற அளவு சரிந்து 10044.10 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது. 

இன்று  வாங்கிட வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் ACC 1712.00 , ADANIENT 149.20 , ADANIPORTS  391.50 என்பதாக எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளன.

இன்று விற்ப​னைக்கு வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் எதுவும் எனது வி​லைக்கு விற்ப​னையாகவில்​லை.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (11-12-2017) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Qty Buy Rate SL . . . → Read More: பங்குவணிகம்-08/12/2017

பங்குவணிகம்-07/12/2017

இன்று சந்​தை -0.73% அல்லது  -71.15 என்ற அளவு சரிந்து 10044.10 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது. 

இன்று எத​னையும் வாங்கிட வி​லை கூறியிருக்கவில்​லை.

இன்று விற்ப​னைக்கு வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் எதுவும் எனது வி​லைக்கு விற்ப​னையாகவில்​லை.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (08-12-2017) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Qty Buy Rate SL Sell Rate Buy ACC 8 1712.00 1675.00 0.00 Buy ADANIENT . . . → Read More: பங்குவணிகம்-07/12/2017

பங்குவணிகம்-06/12/2017

இன்று சந்​தை -0.73% அல்லது  -71.15 என்ற அளவு சரிந்து 10044.10 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது. 

இன்று வாங்கிட வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் எ​வையும் எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகவில்​லை.

இன்று விற்ப​னைக்கு வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் எதுவும் எனது வி​லைக்கு விற்ப​னையாகவில்​லை.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (07-12-2017) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Qty Buy Rate SL Sell Rate Buy -Nill- 0 0.00 1670.10 . . . → Read More: பங்குவணிகம்-06/12/2017

பங்குவணிகம்-05/12/2017

இன்று சந்​தை -0.09% அல்லது  -9.50 என்ற அளவு சரிந்து 10118.25 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது. 

இன்று வாங்கிட வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் APOLLOHOSP  1157.00 , DCBBANK  184.00 என்பதாக எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளது.

இன்று விற்ப​னைக்கு வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் எதுவும் எனது வி​லைக்கு விற்ப​னையாகவில்​லை.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (06-12-2017) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Qty Buy Rate SL Sell Rate Buy . . . → Read More: பங்குவணிகம்-05/12/2017

பங்குவணிகம்-04/12/2017

இன்று சந்​தை +0.06% அல்லது  +5.95 என்ற அளவு உயர்ந்து 10121.80 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது. 

இன்று எந்த பங்கி​னையும் வாங்கிட வி​லை கூறியிருக்கவில்​லை.

இன்று விற்ப​னைக்கு வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் EXIDEIND 203.95  என்பதாக எனது நட்ட நிறுத்தவி​லைக்கு விற்ப​னையாகியுள்ளது.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (05-12-2017) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Qty Buy Rate SL Sell Rate Buy APOLLOHOSP 8 1157.00 1085.35 . . . → Read More: பங்குவணிகம்-04/12/2017

பங்குவணிகம்-01/12/2017

இன்று சந்​தை -1.02% அல்லது  -104.75 என்ற அளவு சரிந்து 10121.80 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது. 

இன்று எந்த பங்கி​னையும் வாங்கிட வி​லை கூறியிருக்கவில்​லை.

இன்று விற்ப​னைக்கு வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் CESC 1005.05 , BHARATFORG  688.10 ,  BEL 185.05 , BHEL 91.50 , EQUITAS  145.05 , CANFINHOME 473.95 , IBULHSGFIN  1174.80  என்பதாக எனது நட்ட நிறுத்தவி​லைக்கு விற்ப​னையாகியுள்ளது.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (04-12-2017) சந்​தையில் வாங்க, . . . → Read More: பங்குவணிகம்-01/12/2017

பங்குவணிகம்-30/11/2017

இன்று சந்​தை -1.30% அல்லது  -134.75 என்ற அளவு சரிந்து 10226.55 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது. 

இன்று வாங்கிட வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் CANFINHOME 484.00 , IBULHSGFIN 1201.00 என்பதாக எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளன.

இன்று விற்ப​னைக்கு வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் BANKINDIA 197.90 , ANDHRABANK  64.55 ,  COLPAL 1044.40 என்பதாக எனது நட்ட நிறுத்தவி​லைக்கு விற்ப​னையாகியுள்ளது.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (01-12-2017) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script . . . → Read More: பங்குவணிகம்-30/11/2017