புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்குவணிகம்-08/09/2015

​நேர்ம​றையாக துவங்கிய சந்​தையானது இ​டையினி​​லே எதிர்ம​றை நி​லையி​னை எட்டி மீண்டும் ​பெருமளவு முன்​னேற்றத்​தை கண்டது. இன்​றைய உயர்வி​னை எதிர்மீட்சி (bounce back) அல்லது ​வெளி​யேறு ஓட்டம் (exit rally) என்றும் கருதலாம். ஆனால் ஓரளவு ஆதரவு நி​லைப்பாட்டி​னை சந்​தை ​பெற்று விட்டதாகவும் கருத இடமுண்டு. இன்று இறுதியில் +1.71% அல்லது +129.45 என்ற அளவு உயர்ந்து 7,688.25 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது.

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் எ​வையும் எனது வி​லைக்கு முடிவ​​டையவில்​லை.

இன்று விற்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் எ​வையும் எனது வி​லைக்கு விற்ப​னையாகவில்​லை.

JINDALPOLY பங்கானது +3.30% உயர்ந்து 374.95 என்பதாகவும் முடிவ​டைந்துள்ளது

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (09-09-2015) l&TFH, GAIL, APOLLOTYRE, BHARTIARTL, RELIANCE, KOTAKBANK, ARVIND, VOLTAS, BANKBARODA, BIOCON பங்குக​ளை வாங்க உள்​ளேன். என்னிடம் உள்ள வாங்க, விற்க ​வேண்டிய பங்குகளின் வி​லைகள் குறித்த பட்டியல்…

Buy/Sell Qty Script Buy Rate SL Sell Rate
Sell JINDALPOLY 9 0.00 359.35 397.80
Buy L&TFH 206 63.45 62.00 0.00
Buy GAIL 11 298.00 272.00 0.00
Buy APOLLOTYRE 18 179.20 162.90 0.00
Buy BHARTIARTL 22 352.65 339.20 0.00
Buy RELIANCE 14 860.75 825.10 0.00
Buy KOTAKBANK 14 629.95 594.50 0.00
Buy ARVIND 15 270.30 250.65 0.00
Buy VOLTAS 15 267.00 248.05 0.00
Buy BANKBARODA 18 180.70 164.85 0.00
Buy BIOCON 13 442.35 420.10 0.00

 

 

 

Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>