புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்குவணிகம்-15/12/2015

சர்வ​தேச காரணங்களால் சரிய கூடும் என்று எதிர்பார்க்க பட்ட சூழலில் அவ்வாறு நடக்காமல் ​மெல்ல ​மெல்ல ஏற்றம் ​பெற்று ​நேர்ம​றையாக முடிவுக்கு வந்தது. ​இன்று இறுதியில் +0.66% அல்லது +50.85 என்ற அளவு உயர்ந்து 7,700.90 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது.

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் KOTAKBANK  682.00 என்ற எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளது.

இன்று எத​னையும் விற்க வி​லை கூறியிருக்கவில்​லை.

KOTAKBANK  பங்கானது 1.90% உயர்ந்து 686.60 என்பதாக முடிவுக்கு வந்துள்ளது.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (16-12-2015) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Qty Buy Rate SL Sell Rate
Buy ITC 57 323.90 315.25 0.00
Sell KOTAKBANK 26 0.00 663.00 699.00
Buy AMARAJABAT 20 856.00 831.05 0.00
Buy NTPC 105 133.65 128.90 0.00

 

 

 

 

===================================================================================

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் MARUTI 31-Dec-15 4596.00, HDFC 31-Dec-15 1195.35  என்ற வி​லையில் வர்த்தகமாகியுள்ளது.

இன்று விற்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் WIPRO 31-Dec-15 562.00,  என்ற எனது வி​லைக்கு வி​லை​போயுள்ளது.

Buy/Sell Script Exp_Dt Lot Size Buy Rate SL Sell Rate Remarks
Buy NIFTY 31-Dec-15 75 7728.00 7579.30 0.00 FreshBuy
Buy BANKNIFTY 31-Dec-15 30 16935.00 16212.00 0.00 FreshBuy
Buy EXIDEIND 31-Dec-15 3400 142.15 135.10 0.00 FreshBuy
Buy ITC 31-Dec-15 1600 324.15 316.10 0.00 FreshBuy
Buy BRITANNIA 31-Dec-15 200 2894.75 2734.15 0.00 FreshBuy
Sell PETRONET 31-Dec-15 3000 0.00 237.30 246.20 FreshSell
Sell INFRATEL 31-Dec-15 1300 0.00 387.50 403.75 FreshSell
Sell DIVISLAB 31-Dec-15 600 0.00 1143.90 1102.00 FreshSell
Buy DABUR 31-Dec-15 2000 264.80 276.30 0.00 ShortBuy
Buy WIPRO 31-Dec-15 1000 545.10 575.85 0.00 ShortBuy
Sell TCS 31-Dec-15 200 0.00 2330.05 2406.70 LongSell
Sell INFY 31-Dec-15 500 0.00 1028.05 1098.50 LongSell
Sell MARUTI 31-Dec-15 125 0.00 4417.80 4733.90 LongSell
Sell HDFC 31-Dec-15 400 0.00 1155.95 1231.20 LongSell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

1 comment to பங்குவணிகம்-15/12/2015

 • முன்​பேர ஒப்பந்த பட்டியலில் விடுபட்டு இருந்த NIFTY 31-Dec-15, BANKNIFTY 31-Dec-15 – ஆகிய இரண்டும் ​சேர்க்க பட்டுள்ளது.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>