புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

 



 

பங்குவணிகம்-08/03/2016-1

இன்று சந்​தை  0.00% அல்லது -0.05 என்ற அளவு சரிந்து 7485.30 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது. 

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் எதுவும் எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகவில்​லை.

இன்று விற்ப​னைக்கு  வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் WIPRO  541.90,  CIPLA  548.00 என்ற வி​லைக்கு விற்ப​னையாகியுள்ளது.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (09-03-2016) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Qty Buy Rate SL Sell Rate
Buy ADANIENT 82 64.65 58.60 66.60
Buy PEL 5 925.00 832.25 952.80
Buy JISLJALEQS 131 58.20 54.40 59.90
Buy TATAPOWER 181 59.90 57.15 61.70
Buy OIL 29 317.45 300.35 327.00
Sell COLPAL 13 0.00 818.35 844.40

   

 

 

===================================================================================

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் எதுவும் எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகவில்​லை.

இன்று விற்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் OFSS  31-Mar-16 3450.20, CIPLA 31-Mar-16  550.10  என்பன எனது வி​லைக்கு விற்ப​னையாகியுள்ளன.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (09-03-2016) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Exp_Dt Lot Size Buy Rate SL Sell Rate Remarks
Sell NIFTY 31-Mar-16 75 0.00 7365.20 0.00 LongSell
Sell NIFTY 31-Mar-16 75 0.00 7498.00 7365.20 FreshSell
Sell BANKNIFTY 31-Mar-16 30 0.00 14962.00 0.00 LongSell
Sell BANKNIFTY 31-Mar-16 30 0.00 15451.00 14962.00 FreshSell
Buy PAGEIND 31-Mar-16 50 10350.00 9700.00 0.00 FreshBuy
Buy UBL 31-Mar-16 500 821.75 794.15 0.00 FreshBuy
Buy CADILAHC 31-Mar-16 1500 338.80 316.40 0.00 FreshBuy
Sell HCLTECH 31-Mar-16 600 0.00 855.90 810.30 FreshSell
Sell HINDUNILVR 31-Mar-16 600 0.00 855.85 823.10 FreshSell
Sell COLPAL 31-Mar-16 500 0.00 852.40 817.80 FreshSell
Buy APOLLOHOSP 31-Mar-16 400 1382.70 1537.60 0.00 LongSell
Sell GODREJIND 31-Mar-16 1300 0.00 292.00 323.00 LongSell
Sell ACC 31-Mar-16 375 0.00 1196.00 1289.60 LongSell
Sell DABUR 31-Mar-16 2000 0.00 238.50 251.60 LongSell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>