குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 19 other subscribers

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

பங்குவணிகம்-10/03/2016-1,2

இன்று சந்​தை  -0.61% அல்லது -45.65 என்ற அளவு சரிந்து 7486.15 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது. 

இன்று எந்த பங்கி​னையும் வாங்க வி​லை கூறியிருக்கவில்​லை.

இன்று விற்ப​னைக்கு  வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் COLPAL    818.35  என்ற எனது நட்ட நிறுத்த வி​லைக்கு விற்ப​னையாகியுள்ளது.    

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (11-03-2016) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Qty Buy Rate SL Sell Rate
-Nil-          
-Nil-          
-Nil-          
-Nil-          
-Nil-          
Sell COLPAL 13 0.00 818.35 844.40
Sell JISLJALEQS 131 0.00 54.85 59.90

   

 

 

===================================================================================

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் ABIRLANUVO 31-Mar-16  777.50, ONGC  31-Mar-16  204.15, ASIANPAINT  31-MAR-16  889.90 என்பதாக வர்த்தகமாகி உள்ளன.

இன்று விற்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் COLPAL  31-Mar-16 816.80, PAGEIND  31-Mar-16  10985.00  என்பன எனது வி​லைக்கு விற்ப​னையாகியுள்ளன.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (11-03-2016) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Exp_Dt Lot Size Buy Rate SL Sell Rate Remarks
Sell NIFTY 31-Mar-16 75 0.00 7407.55 0.00 LongSell
Sell NIFTY 31-Mar-16 75 0.00 7540.00 7407.55 FreshSell
Sell BANKNIFTY 31-Mar-16 30 0.00 14980.00 0.00 LongSell
Sell BANKNIFTY 31-Mar-16 30 0.00 15451.00 14980.00 FreshSell
Buy BAJAJ-AUTO 31-Mar-16 200 2291.95 2216.60 0.00 FreshBuy
Buy CASTROLIND 31-Mar-16 1100 380.25 362.60 0.00 FreshBuy
Buy M&M 31-Mar-16 400 1244.50 1198.05 0.00 FreshBuy
Sell HINDPETRO 31-Mar-16 600 0.00 763.65 716.15 FreshSell
Sell INFY 31-Mar-16 500 0.00 1181.00 1137.70 FreshSell
Sell IOC 31-Mar-16 1200 0.00 400.95 384.55 FreshSell
Buy APOLLOHOSP 31-Mar-16 400 1408.65 1497.00 0.00 LongSell
Sell ABIRLANUVO 31-Mar-16 50 0.00 730.10 799.80 LongSell
Sell ACC 31-Mar-16 375 0.00 1226.35 1255.00 LongSell
Sell DABUR 31-Mar-16 2000 0.00 242.30 246.25 LongSell
Sell ONGC 31-Mar-16 2000 0.00 192.55 209.80 LongSell
Sell ASIANPAINT 31-Mar-16 600 0.00 855.20 916.60 LongSell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

==========================================================================

பங்குவணிகம்-10/03/2016-2


இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் எ​வையும் எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகவில்​லை.

இன்று விற்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில்  எ​வையும் எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகவில்​லை.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (11-03-2016) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Exp_Dt Lot Size Buy Rate SL Sell Rate Remarks
Buy ALUMINI 31MAR2016 1000 0.00 108.05 0.00 ShortBuy
Buy ALUMINI 31MAR2016 1000 108.05 104.15 0.00 FreshBuy
Sell COPPERM 31MAR2016 250 0.00 340.40 330.80 FreshShort
Sell CRUDEOILM 18MAR2016 10 0.00 2467.00 0.00 LongSell
Sell GOLDGUINEA 31MAR2016 1 0.00 23625.00 0.00 LongSell
Sell LEADMINI 31MAR2016 1000 0.00 122.60 0.00 LongSell
Buy NICKELM 31MAR2016 100 0.00 622.10 0.00 ShortBuy
Sell SILVERMIC 29APR2016 1 0.00 36790.00 0.00 LongSell
Buy ZINCMINI 31MAR2016 1000 0.00 122.75 0.00 ShortBuy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

Leave a Reply