புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்குவணிகம்-02/05/2016-1

இன்று சந்​தை -0.56% அல்லது -43.90 என்ற அளவு சரிந்து 7805.90 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது. 

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் எ​வையும் எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகவில்​லை.

இன்று விற்ப​னைக்கு வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் எ​வையும் எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகவில்​லை.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (03-05-2016) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Qty Buy Rate SL Sell Rate
Buy SUNPHARMA 12 819.00 800.00 0.00
Buy BHEL 77 129.00 123.15 0.00
Buy ULTRACEMCO 3 3228.15 3137.30 0.00
Buy COALINDIA 34 293.65 283.65 0.00
Buy POWERGRID 68 145.45 140.50 0.00
Sell IDEA 100 0.00 115.30 0.00
Sell ZEEL 25 0.00 401.70 0.00
Sell LUPIN 7 0.00 1560.20 0.00
Sell YESBANK 11 0.00 916.00 0.00
Sell GAIL 28 0.00 355.45 0.00
Sell M&M 8 0.00 1313.20 0.00
Sell TCS 4 0.00 2498.10 0.00
Sell INDUSINDBANK 10 0.00 1027.15 0.00
Sell TECHM 20 0.00 468.20 0.00

   

 

 

===================================================================================

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் MARICO 26-May-16  261.25 என்பதாக எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளன. தவிரவும் இ​தே  MARICO 26-May-16  261.25 எனது நட்ட நிறுத்த வி​லைக்கும் வர்த்தகமாகியுள்ளன.

இன்று விற்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் எ​வையும் எனது வி​லைக்கு விற்ப​னையாகவில்​லை.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (03-05-2016) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Exp_Dt Lot Size Buy Rate SL Sell Rate Remarks
Buy NIFTY 26-May-16 75 0.00 8000.00 0.00 ShortBuy
Buy NIFTY 26-May-16 75 0.00 8000.00 0.00 FreshBuy
Sell BANKNIFTY 26-May-16 30 0.00 16560.90 0.00 FreshSell
Buy SUNPHARMA 26-May-16 600 820.25 801.05 0.00 FreshBuy
Buy BAJFINANCE 26-May-16 125 7145.95 6802.00 0.00 FreshBuy
Buy INFRATEL 26-May-16 1300 380.80 362.45 0.00 FreshBuy
Sell EXIDEIND 26-May-16 3400 0.00 153.70 144.05 FreshSell
Sell INFY 26-May-16 500 0.00 1242.00 1201.50 FreshSell
Sell EICHERMOT 26-May-16 25 0.00 20430.00 19880.05 FreshSell
Buy SUNPHARMA 26-May-16 600 800.30 820.25 0.00 ShortBuy
Buy HEROMOTOCO 26-May-16 200 2885.80 2971.80 0.00 ShortBuy
Buy ASIANPAINT 26-May-16 600 850.10 895.00 0.00 ShortBuy
Sell MARICO 26-May-16 1300 268.90 247.75 0.00 LongSell
Sell ACC 26-May-16 375 0.00 1409.00 1489.40 LongSell
Sell OFSS 26-May-16 150 0.00 3581.05 3742.10 LongSell

 

 

 

 

Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>