புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்குவணிகம்-17/05/2016-1

இன்று சந்​தை +0.38% அல்லது +30.00 என்ற அளவு உயர்ந்து 7890.75 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது. 

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகள் CAIRN 139.30,  HCLTECH  727.00  ஆகியன எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளன.

இன்று விற்ப​னைக்கு வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் NTPC  139.10 என்பதாக எனது நட்ட நிறுத்த வி​லைக்கு விற்ப​னையாகியுள்ளன.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (18-05-2016) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Qty Buy Rate SL Sell Rate
Buy SUNPHARMA 12 805.35 791.70 0.00
Buy LUPIN 6 1624.85 1571.30 0.00
Buy GAIL 25 387.30 371.10 0.00
Buy TATASTEEL 30 331.15 319.40 0.00
Buy TATAPOWER 140 71.10 69.35 0.00
Sell M&M 8 0.00 1302.00 0.00
Sell INDUSINDBANK 10 0.00 1055.00 0.00
Sell COALINDIA 35 0.00 278.55 0.00
Sell CAIRN 72 0.00 133.65 0.00
Sell HCLTECH 13 0.00 713.00 0.00

   

 

 

===================================================================================

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் எ​வையும் எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகவில்​லை.

இன்று விற்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் CADILAHC 26-May-16  322.40, CASTROLIND 26-May-16  413.00 என்பதாக எனது வி​லைக்கு விற்ப​னையாகியுள்ளன.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (18-05-2016) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Exp_Dt Lot Size Buy Rate SL Sell Rate Remarks
Sell NIFTY 26-May-16 75 0.00 7780.10 0.00 LongSell
Sell NIFTY 26-May-16 75 0.00 7780.10 0.00 FreshShort
Sell BANKNIFTY 26-May-16 30 0.00 16450.05 0.00 LongSell
Sell BANKNIFTY 26-May-16 30 0.00 16450.05 0.00 FreshShort
Buy BPCL 26-May-16 600 948.85 912.65 0.00 FreshBuy
Buy COALINDIA 26-May-16 1200 285.75 277.00 0.00 FreshBuy
Buy PIDILITIND 26-May-16 1000 612.40 595.40 0.00 FreshBuy
Sell RELIANCE 26-May-16 500 0.00 995.50 970.65 FreshSell
Sell TITAN 26-May-16 1500 0.00 381.00 364.30 FreshSell
Sell ACC 26-May-16 375 0.00 1477.95 1443.35 FreshSell
Buy INFY 26-May-16 500 1165.50 1226.80 0.00 ShortBuy
Buy ASHOKLEY 26-May-16 7000 103.10 105.40 0.00 ShortBuy
Buy MARICO 26-May-16 1300 240.10 258.15 0.00 ShortBuy
Buy NCC 26-May-16 8000 73.40 79.25 0.00 ShortBuy
Buy CADILAHC 26-May-16 1500 313.10 340.25 0.00 ShortBuy
Buy CASTROLIND 26-May-16 1100 400.60 434.60 0.00 ShortBuy
Sell EXIDEIND 26-May-16 3400 0.00 145.05 152.30 LongSell
Sell BAJAJ-AUTO 26-May-16 200 0.00 2462.50 2620.30 LongSell
Sell TATAGLOBAL 26-May-16 4000 0.00 116.90 124.50 LongSell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>