புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்குவணிகம்-19/05/2016-1

இன்று சந்​தை -1.10% அல்லது -86.75 என்ற அளவு சரிந்து 7783.40 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது. 

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் எ​வையும் எனது வி​லைக்கு வர்த்கமாகவில்​லை.

இன்று விற்ப​னைக்கு வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் எ​வையும்  எனது வி​லைக்கு விற்ப​னையாகவில்​லை.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (20-05-2016) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Qty Buy Rate SL Sell Rate
Buy SUNPHARMA 12 802.60 790.00 0.00
-Nill-         0.00
-Nill-         0.00
-Nill-         0.00
-Nill-         0.00
Sell M&M 8 0.00 1305.50 0.00
Sell INDUSINDBANK 10 0.00 1064.95 0.00
Sell COALINDIA 35 0.00 279.40 0.00
Sell CAIRN 72 0.00 134.55 0.00
Sell HCLTECH 13 0.00 720.00 0.00
Sell LUPIN 6 0.00 1602.05 0.00

   

 

 

===================================================================================

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் PIDILITIND 26-May-16 612.40 என்பதாக எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளன.

இன்று விற்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் BAJAJ-AUTO 26-May-16  2460.50, PETRONET 26-May-16  274.50 என்பதாக எனது வி​லைக்கு விற்ப​னையாகியுள்ளன.BAJAJ-AUTO 26-May-16  2460.50  என்பதாக எனது நட்ட நிறுத்த வி​லைக்கு விற்ப​னையாகியுள்ளது.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (20-05-2016) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Exp_Dt Lot Size Buy Rate SL Sell Rate Remarks
Sell NIFTY 26-May-16 75 0.00 7775.25 0.00 LongSell
Sell NIFTY 26-May-16 75 0.00 7775.25 0.00 FreshShort
Sell BANKNIFTY 26-May-16 30 0.00 16538.00 0.00 LongSell
Sell BANKNIFTY 26-May-16 30 0.00 16538.00 0.00 FreshShort
Buy OFSS 26-May-16 150 3545.00 3406.25 0.00 FreshBuy
Buy TVSMOTOR 26-May-16 2000 300.40 290.10 0.00 FreshBuy
Buy BPCL 26-May-16 600 958.45 918.25 0.00 FreshBuy
Sell TITAN 26-May-16 1500 0.00 381.00 362.95 FreshSell
Sell CAIRN 26-May-16 3000 0.00 143.45 134.80 FreshSell
Sell AMARAJABAT 26-May-16 600 0.00 962.70 939.50 FreshSell
Buy INFY 26-May-16 500 1165.50 1226.80 0.00 ShortBuy
Buy MARICO 26-May-16 1300 240.10 257.00 0.00 ShortBuy
Buy NCC 26-May-16 8000 73.40 78.20 0.00 ShortBuy
Buy CADILAHC 26-May-16 1500 313.10 340.25 0.00 ShortBuy
Buy ACC 26-May-16 375 1401.00 1472.00 0.00 ShortBuy
Buy BAJAJ-AUTO 26-May-16 200 2386.70 2550.10 0.00 ShortBuy
Buy PETRONET 26-May-16 3000 266.30 285.00 0.00 ShortBuy
Sell EXIDEIND 26-May-16 3400 0.00 146.45 152.30 LongSell
Sell TATAGLOBAL 26-May-16 4000 0.00 118.70 124.50 LongSell
Sell PIDILITIND 26-May-16 1000 0.00 597.90 630.80 LongSell

 

 

 

 

Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>