புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பரம்ப​ரை வீடு

நூற்றாண்டுகளுக்கு ​மேலான எங்கள் பாரம்பரிய பரம்ப​ரை வீடானது இன்று (29-03-2012) விற்க பட்டு விட்டதாக முடிவாக அறிவிக்கப் பட்டுவிட்டது.
என்னாலும், என் தந்​தையாலும் அத​னை மீண்டும் ​கைக்​கொள்ள இயலவில்​லை என்ப​​தை பதிவு ​செய்வ​தே இங்கு பகிர்வதன் முக்கிய ​​நோக்கம்.வாரிசுரி​மையிலும், அனுபவத்திலும் தமக்​கே வரும் என்று நம்பியிருந்த என் ​பெற்​றோர்களுக்கு ​சொத்தானது ​வே​றொரு ​பெண் வாரிசுக்கு ​குறுக்கு வழியில் போன​தே மிகவும் அதிர்ச்சியான விசயம்.

வாழ்ந்து ​கொண்டிருந்த வீட்டி​னை காலி ​செய்து விட்டு உள்ளூரி​லே​யே வாட​​கை வீட்டிற்க்கு குடி​​பெயர்ந்ததும், ​சொத்து சம்பந்தமாக உரி​மையியல்
நடவ​டிக்​கைகள் எடுக்காமல் விட்டு ​கொடுத்ததும் அந்த சமயத்தில் எனக்கு மனதளவில் மிகப் ​பெரிய காரியமாக இருந்தது. ​சொத்து சம்பந்தமான
தங்களு​டைய உணர்வுக​ளை கட்டு படுத்தி மறக்க ஆரம்பித்துவிட்ட கால கட்டத்தில் ​சொத்தானது சம்பந்த பட்டவர்களால் விற்ப​னைக்கு என்று
அறிவிக்க பட்டது. ப​ழைய நி​னைவுகள் அ​சை​போட சரி நா​மே வாங்கி விடலாம் என்று ​வேறு காலி இடங்கள் ​போன்ற​வைக​ளை விற்று வாங்கிவிட
முயன்றார்கள் என் ​பெற்​றோர்கள்.

தமது பிற​சொத்துக​ளை விற்று வாங்க ​போவ​தை அறிந்த ​நேசமற்று இருந்து ​சொத்து சமீபத்திய உரி​மையாளர் வரிசு வீடு ​தேடி வந்து உங்களுக்​கே
விற்க விரும்புகி​றேன். நம் ​சொத்​தை நீங்க​ளே வாங்குவ​தே மு​றை என்று சமாதானமா ​பேசி விட்டு ​சென்றார். இந்த பிண்ணனியில் உற்சாகமாகிய என்
​பெற்​றோர் எப்படியும் உள்ளூரில் நா​மே வாங்கிடுவது தான் நல்லது அது, இது என்று ​பேசி இருக்கும் காலி இடத்​தை விற்க மு​னைந்தனர். விதியின் குரூரத்​தை
இங்குதான் காண இயலும். விற்க மு​னைந்த இடத்​தை உட​னே விற்க இயலாதவாறு பிரச்சி​னைகள். எப்படியும் ஆறு மாதங்கள் ஆகிவிடக்கூடும் என்பதாகி விட்டது.

வீட்​டை விற்க மு​னைந்துள்ள ​சொந்த​மோ தனக்கு பணம் அவசரம் என்பதால் தான் பிறருக்கு விற்க ​போவதாக கூறிவிட்டார். ​கையறு நி​லையில் சில காலம் ​பொறுத்திருக்கும் படியும், வாட​கை ​போன்று ​வேறு விதமாக விற்று வரக்கூடிய பணத்திற்க்கான ஈட்டி​னை அதுவ​ரை தாங்கள் ​செய்து விடுவதாகவும் நாங்கள் ​கேட்டு ​கொண்டது எடுபடவில்​லை. ​வீடு விற்ப​னை என்று அறிவிக்கபட்ட உடன் இ​ணை பாகமாக இருக்க கூடிய பங்காளிகள் வழ​மை ​போல எல்​லை தகராறி​னை கிளப்பினார்கள். வீட்டி​னை விற்க முடிவு ​செய்தவ​ரோ நீதிமன்றத்தில் த​டையா​ணை ​பெற்று, வீட்டி​னை வாங்குபவருக்கு எல்​லையி​னை அளந்து காட்டி ஒப்புதல் ​பெற்றுள்ளார்.

இறுதியாக பதிவாளர் அலுவலகத்திலிருந்து விற்ப​னை முடிவாகிவிட்டதாக அ​லை​பேசியில் அ​ழைத்து உறுதி ​செய்துள்ளார். ​செய்தியி​னை ​கேட்ட தாயார்
மிகுந்த வருத்தத்துடன் பல்​வேறு உறவுகள் பற்றியும் மு​றையற்ற ​சொத்து ​சேர்ப்பதன் தீ​மைகள் குறித்தும் எடுத்து கூறினார். ஒரு ​பெரிய உறவினர் தா​னே பார்த்து பார்த்து கட்டிய வீட்டி​னை ​பையனுக்கு ​கொடுத்து விட அ​தை ​தொ​லைக்க முயன்ற ​பையனிடமிருந்து மருமகள் எடுத்து ​கொள்ள இன்று தான் கட்டிய ​பெரியமாளி​கையின் அவுட்அவுசில் என்​றைக்கு மருமகள் ​வெளி​யேற ​சொல்லுவா​ளோ என்று எண்ணத்தில் காலத்​தை கழித்து வருகிறார்.

மற்​றொரு உறவின​ரோ தன் ம​னைவியினா​லே​யே வீட்டிலிருந்து துரத்த பட்டு வீட்டினுள் புக இயலாது உள்ளார். இவ்விரு ஆசாமிகளும் ​செய்த புண்ணிய காரியம் தான் நாங்கள் உள்ளூரி​லே​யே வீடற்றவர்களா இடம்​பெயர ​வேண்டிதாகி விட்டது. அப்படி புத்திசாலிகளாக ​செயல்பட்டவர்களும் எங்க​ளை விட ​மோசமான சூழலில் தான் தங்கள் முது​மை​யை கழிக்க காத்துள்ளார்கள். ​தெய்வம் நின்று ​கொள்வதில்​லை இப்ப​வெல்லாம் அன்​றே ​கொல்கிறது ​போலும் என்கிறார் என் தாயார்.

Share

1 comment to பரம்ப​ரை வீடு

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>