புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்குவணிகம்-26/03/2015

தினத்தின் துவக்கத்தி​லே​யே இறங்கு முகமாக துவங்கியது. முன்பேர வர்த்தக மாதந்திர ​முடிவு தினத்தின் என்பதால் சந்​தை 8500 என்ற புள்ளிகளில் முடிய கூடும் என்ற எதிர்பார்ப்​பை முறியடித்து 8328.25 என்ற தாழ்நி​லைக்கு ​சென்று விட்டு இறுதியில் -2.21% அல்லது -188.65 என்ற அளவு கு​றைந்து 8,342 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது. சந்​தை முக்கியமான ஆதரவு நி​லையி​னை தக்க ​வைத்து ​கொள்ளாது கீ​ழே இறங்கியுள்ளது என்​றே பலரும் கருதுகிறார்கள்.

COALINDIA பங்கானது -2.63% சரிந்து 352.30 என்பதாகவும், GSPL பங்கானது +4.41% உயர்ந்து 124.25 என்பதாகவும் முடிவ​டைந்துள்ளது.

COALINDIA பங்கானது நமது நட்டநிறுத்த வி​லைக்கு கீழாக இன்று வர்த்தகமாகியுள்ளது.

​பொதுவாக ​பெரிய நிறுவனங்களில் நிர்வாகிகளின் அலுவலக அ​றை ​போன்ற​வைகளின் ஆடம்பர அ​மைப்பி​னை நிறுவனம் நட்டத்தில் ​செல்லும் ​போதும் கு​றைத்து ​கொள்வதில்​லை. இது உலக அளவிலான ​பொதுவான குற்றசாட்​டே. ​லேமன் ச​கோதரர்கள் நிறுவனத்​தை ​கைதூக்கி நிறுத்த அரசு அளித்த நிதியாதரவில் கணிசமான பங்கு நிர்வாகிகளின் ஆடம்பர ​செலவுக்​கே ​சென்றதாக முணுமுணுப்பு உண்டு. நாம் மட்டும் விதிவிலக்கா என்ன.. 🙂 🙂 எனது முதலீ​டே நட்ட நி​லையில் ​​ சென்று ​கொண்டிருந்தாலும் சரி, நம் வ​லைபதிவு இடு​கைகளில் புதிய வசதியாக வ​ரைபட வசதியி​னை உள்ளி​ணைத்து உள்​ளோம். இன்னமும் ​வேறு ஏ​தேனும் வசதிகள் ​சேர்க்க இயலுமா என்ப​தை வரும் காலங்களில் ​யோசிக்க ​வேண்டும்.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (27-03-2015) சந்​தையில் எந்த பங்கி​னையும் வாங்க பரிந்து​ரை ​செய்ய படவில்​லை. நம்மி​டை​​யே உள்ள வாங்க, விற்க ​வேண்டிய வி​லைகள் குறித்த பட்டியல்…

Buy/Sell Qty Script Buy Rate SL Sell Rate
Sell COALINDIA 25 0.00 357.10 0.00
Hold GSPL 81 0.00 104.40 0.00

 

 

 

 

Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>