புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்குவணிகம்-21/04/2015

துவக்கத்திலிருந்​தே எதிர்ம​றையாக இருந்த சந்​தையானது ​அவ்வப்​போது ​மேல்​நோக்கி வந்தாலும் சந்​தையில் நி​லைத்து நிற்க இயலவில்​லை. இறுதியில் -0.83% அல்லது -70.35 என்ற அளவு சரிந்து 8,377.75 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது.

திறப்பு வி​லையில் விற்பதற்கு கூறியிருந்த GAIL பங்கு 386.00 எனவும், NMDC பங்கு 126.75 எனவும் வி​லை ​​போயின.

AMARAJBAT பங்கானது -2.90% சரி்ந்து 825.75 என்பதாக எனது நட்ட நிறுத்த வி​லைக்கு கீழாகவும், ITC பங்கானது +0.00% உயர்ந்து 341.95 என்பதாகவும், SSLT பங்கானது +1.50% உயர்ந்து 211.10 என்பதாகவும், BANKINDIA பங்கானது +1.00% உயர்ந்து 223.05 என்பதாகவும், CAIRN பங்கானது -1.80% சரிந்து 222.60 என்பதாகவும், OIL பங்கானது -2.60% சரிந்து 487.30 என்பதாகவும் முடிவ​​டைந்துள்ளது.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (22-04-2015) சந்​தையில் எந்த பங்கி​னையும் வாங்க திட்டமில்​லை. என்னிடம் உள்ள வாங்க, விற்க ​வேண்டிய பங்குகளின் வி​லைகள் குறித்த பட்டியல்…

Buy/Sell Qty Script Buy Rate SL Sell Rate
Sell AMARAJBAT 11 0.00 847.90 0.00
Hold ITC 28 0.00 337.40 0.00
Hold BANKINDIA 44 0.00 211.10 0.00
Sell SSLT 48 0.00 196.80 218.65
Hold CAIRN 42 0.00 222.20 0.00
Hold OIL 19 0.00 475.00 0.00

 

Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>